3 Thông báo/tin t?c {{travelShortAlert}}
(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
Main Content

Chính sách b?o m?t thông tin

Quy?n s? h?u trí tu?

China Airlines (sau ?ay g?i t?t là “Chúng t?i”) cam k?t b?o v? quy?n riêng t? d? li?u cá nhan c?a hành khách và mong mu?n hành khách hi?u r? các quy?n liên quan c?a mình ?? có th? c?m th?y tho?i mái khi s? d?ng t?t c? các d?ch v? Internet do chúng t?i cung c?p . Ngoài ra, ?? t?ng c??ng b?o v? th?ng tin, hành khách ph?i cung c?p th?ng tin nh?n d?ng cá nhan cho chúng t?i ?? truy c?p m?t s? ph?n nh?t ??nh c?a trang web này.

Thu th?p th?ng tin khách hàng

Chúng t?i s? thu th?p th?ng tin cá nhan c?a khách hàng trong m?t s? ph?n nh?t ??nh c?a Trang web c?ng nh? ?ng d?ng dành cho thi?t b? di ??ng, Qu?y bán vé ho?c Trung tam d?ch v? b?ng nh?ng ph??ng th?c sau ?ay:
?
 1. ??ng ky làm h?i viên Ch??ng trình Dynasty Flyer (DFP)
 2. ??t vé/xu?t vé tr?c tuy?n
 3. Các th?c m?c trong vi?c ??t ho?c mua vé và các d?ch v?
 4. Quy trình x? ly t?i san bay bao g?m quy trình làm th? t?c ho?c d?ch v? hành ly
 5. T? v?n chuy?n ?i YesTrip
 6. Các d?ch v? t??ng tác DFP và th?ng tin du l?ch ???c cung c?p cho các h?i viên
 7. D?ch v? nh?n tin
 8. Mua s?m và ho?t ??ng tr?c tuy?n
 9. Khuy?n m?i và ti?p th?
 10. D?ch v? khách hàng
?
Th?ng qua các ph??ng pháp trên, chúng t?i có th? thu th?p th?ng tin cá nhan, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n các lo?i th?ng tin sau ?ay:
 1. Th?ng tin cá nhan
 2. Th?ng tin tài chính cá nhan
 3. Th?ng tin do các c? quan chính ph? c?p
 4. Th?ng tin cá nhan chi ti?t
 5. Th?ng tin chi ti?t c?a các thành viên gia ?ình c?a h?i viên
 6. Th?ng tin chi ti?t v? du l?ch và th?ng tin khác v? di c?
 7. Các ho?t ??ng và thói quen gi?i trí
 8. Ngh? nghi?p
 9. L??ng th??ng
 10. H? s? s?c kh?e
 11. Th?ng tin cá nhan c?a tr? em ?i cùng
 12. Th?ng tin ch?a ???c phan lo?i
?
Và n?i dung có th? bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n
Ch?c danh, tên ti?ng Trung và ti?ng Anh trên h? chi?u, ngày sinh, qu?c t?ch, s? ch?ng minh th?, s? h? chi?u, qu?c gia c? trú, ??a ch? g?i th?, ??a ch? email, s? ?i?n tho?i, s? fax, s? ?i?n tho?i di ??ng, s? th? h?i viên DFP và m?t kh?u, th?ng tin th? tín d?ng (bao g?m tên ng??i s? h?u, s? th? và ngày h?t h?n th?), tên c?ng ty, ??a ch? c?ng ty, ngh? nghi?p và v? trí c?ng vi?c, tên và s? th? h?i viên ch??ng trình DFP c?a ng??i ???c ?y quy?n, ng?n ng? th??ng dùng, ch? ?? ?n ??c bi?t, s? thích v? ch? ng?i và du l?ch, h? s? s?c kh?e và th?ng tin c?a tr? em, IP và cookie, tài li?u khác bao g?m b?n ghi am ho?c b?n ghi d?ng gi?y t? d?ch v? khách hàng và th?ng tin khác có th? tr?c ti?p ho?c gián ti?p xác ??nh danh tính các cá nhan. N?u hành khách kh?ng th? cung c?p cho chúng t?i th?ng tin cá nhan c?n thi?t, hành khác có th? kh?ng s? d?ng ???c m?t s? ph?n c?a các d?ch v? tr?c tuy?n theo yêu c?u.
?
China Airlines c?ng có th? yêu c?u hành khách c?p nh?t d? li?u cá nhan. Th?ng tin ??t vé ho?c k? ho?ch l? trình bay c?a hành khách có th? ???c cung c?p cho h?i quan và các c? quan nh?p c?nh liên quan theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Vì v?y, ?i?u quan tr?ng là ??m b?o d? li?u cá nhan trong th?ng tin chi ti?t ??t vé ho?c k? ho?ch l? trình bay c?a hành khách ???c c?p nh?t ??y ?? và chính xác.
?
China Airlines c?n s? h? tr? c?a hành khách trong vi?c ??m b?o th?ng tin cá nhan c?a ???c c?p nh?t ??y ?? và chính xác. Vì th?, n?u d? li?u cá nhan c?a hành khách thay ??i, vui lòng liên h? v?i China Airlines và c?p nh?t th?ng tin m?i nh?t. N?u hành khách là h?i viên than thi?t c?a ch??ng trình Dynasty Flyer ho?c ?? ??ng ky thành viên trên website, hành khách có th? c?p nh?t th?ng tin cá nhan vào b?t k? lúc nào b?ng cách ??ng nh?p vào tài kho?n trên trang web c?a China Airlines.

S? d?ng th?ng tin khách hàng

Th?ng tin khách hàng ch? ???c s? d?ng cho m?c ?ích qu?n ly ho?t ??ng kinh doanh nh?m c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? c?ng nh? cung c?p d?ch v? nang cao cho khách hàng:
 1. Các d?ch v? bán vé tr?c tuy?n bao g?m các d?ch v? tùy ch?nh, làm th? t?c và cung c?p th?ng tin liên quan
 2. ?ánh giá và x? ly ??n xin làm h?i viên Ch??ng trình DFP
 3. Qu?n ly các d?ch v? DFP, bao g?m tích l?y s? d?m bay, h? s? h?i viên DFP, h? s? ??i d?m bay l?y th??ng và h? s? chuy?n nh??ng s? d?m bay
 4. X? ly k? ho?ch s?p x?p chuy?n ?i c?a h?i viên, các s?n ph?m và d?ch v? ?? mua bao g?m mua s?m tr?c tuy?n, ??t hàng tr??c.
 5. Th?c hi?n d?ch v? ???ng day nóng, d?ch v? th?ng báo qua tin nh?n, d?ch v? gi?m giá và d?ch v? khuy?n m?i dành cho h?i viên
 6. Kh?o sát th? tr??ng và b?ng cau h?i ?? c?i thi?n d?ch v?
 7. Chúng t?i có th? cung c?p th?ng tin ?? thu th?p c?a hành khách cho các c?ng ty liên k?t, c?ng ty con và các ??i tác kinh doanh c?a chúng t?i bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n các ngan hàng ??ng th??ng hi?u ?? h? có th? x? ly th?ng tin ?ó và cung c?p d?ch v? liên quan cho hành khách.
Chúng t?i cam k?t s? kh?ng ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a hành khách cho b?t k? bên th? ba nào kh?ng liên quan ??n d?ch v? ho?c giao d?ch này khi ch?a ???c ??ng y.
?
Khi hành khách ??t tr??c ho?c s? d?ng các d?ch v? du l?ch khác (thuê xe, ??t phòng khách s?n, ph??ng ti?n v?n chuy?n t?i ??a ph??ng ho?c d?ch v? khác) c?a các nhà cung c?p khác trên trang web c?a chúng t?i, các nhà cung c?p này có th? thu th?p th?ng tin cá nhan c?a hành khách th?ng qua quá trình giao d?ch c?a h? ?? cung c?p các d?ch v? sau này. Các chi nhánh và các qu?y bán vé trên toàn c?u c?a chúng t?i có th? s? d?ng th?ng tin cá nhan ?? cung c?p các d?ch v? trong t??ng lai.
?
Th?i gian s? d?ng d? li?u cá nhan ???c ?? c?p ? trên d?a vào th?i gian thu th?p cho m?c ?ích c? th?, ho?c theo quy?t ??nh c?a pháp lu?t thích h?p ho?c th?i gian duy trì c?n thi?t nh?m ti?n hành kinh doanh ho?c trên c? s? h?p ??ng.

Quy?n c?a hành khách ??i v?i th?ng tin cá nhan

Theo Lu?t B?o v? th?ng tin cá nhan, hành khách và h?i viên t? nguy?n cung c?p cho chúng t?i th?ng tin cá nhan th?ng qua trang web ho?c qu?y bán vé và các chi nhánh trên toàn c?u c?a chúng t?i có nh?ng quy?n nh? sau. Yêu c?u c?a hành khách s? ???c x? ly ngay khi chúng t?i nh?n ???c. N?u hành khách cung c?p th?ng tin cá nhan kh?ng chính xác ho?c kh?ng ??y ??, ch?ng h?n nh? tên vi?t t?t, khi?n nh?n d?ng kh?ng ???c xác th?c, thì chúng t?i kh?ng th? b?o v? quy?n riêng t? c?a hành khách:
?
 1. Quy?n truy c?p
 2. Quy?n ??i v?i th?ng tin
 3. Quy?n ?ính chính
 4. Quy?n ph?n ??i
 5. Quy?n h?n ch?
 6. H?n ch? quy?n ra quy?t ??nh cá nhan t? ??ng
 7. Quy?n xóa
 8. Quy?n ??i v?i tính di ??ng c?a d? li?u

Truy c?p d? li?u khách hàng

Sau khi b?n g?i ??n xin cho chúng t?i, China Airlines s? ??ng y ?ánh giá d? li?u cá nhan mà chúng t?i l?u gi? v? b?n. N?u lu?t pháp cho phép, China Airlines b?o l?u quy?n tính phí d?ch v? h?p ly cho d?ch v? này. Trong nh?ng tr??ng h?p ngo?i l?, China Airlines b?o l?u quy?n t? ch?i cho b?n truy c?p vào d? li?u cá nhan c?a b?n ??ng th?i cung c?p cho b?n h??ng d?n theo lu?t pháp áp d?ng.
?
Các tình hu?ng ??c bi?t (phù h?p v?i lu?t) bao g?m:
?
a) Các c? quan ?i?u tra ho?c c? quan chính ph? ph?n ??i vi?c China Airlines tuan th? các yêu c?u c?a khách hàng;
b) Theo phán quy?t và/ho?c ?ánh giá h?p ly c?a China Airlines, chúng t?i tin r?ng th?ng tin có th? ?nh h??ng ??n cu?c s?ng ho?c an toàn c?a m?t ng??i.
c) Th?ng tin ???c thu th?p ???c dùng cho các m?c ?ích liên quan ??n ?i?u tra vi ph?m h?p ??ng, các ho?t ??ng gian l?n kh? nghi ho?c ho?t ??ng b?t h?p pháp.

L?u gi? th?ng tin khách hàng

?? ?áp ?ng m?c ?ích thu th?p th?ng tin và các m?c ?ích pháp ly và th??ng m?i c?a China Airlines ho?c lu?t pháp liên quan, China Airlines s? ti?p t?c l?u gi? th?ng tin khách hàng trong th?i gian c?n thi?t.
?
Khi h?y d? li?u khách hàng, chúng t?i s? s? d?ng các bi?n pháp h?p ly v? m?t th??ng m?i và kh? thi v? m?t k? thu?t tuan theo lu?t pháp phù h?p nh?m ??m b?o kh?ng th? thu h?i ho?c kh?ng th? sao chép l?i d? li?u cá nhan.

Phan tích d? li?u và ra quy?t ??nh t? ??ng

N?i dung trong ph?n này nói ??n các ho?t ??ng ti?p th? c?a China Airlines và các c?ng ty liên quan ho?c các t? ch?c h?p tác kinh doanh khác. Chúng t?i s? s? d?ng d? li?u ???c ?? c?p ? trên bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? s? ti?n giao d?ch và l? trình chuy?n ?i ?? l?y th?ng tin c? th? nh?m giám sát hành vi c?a ng??i tiêu dùng và có th? g?i th?ng tin này cho các nhà cung c?p d?ch v? c?a chúng t?i ?? cung c?p giao d?ch và d?ch v? t?t h?n và phù h?p h?n v?i t?ng cá nhan.

Thu th?p th?ng tin th?ng qua 'Cookie' và '??a ch? IP'

'Cookie' là m?t m?u d? li?u nh? mà máy ch? web g?i ?i ?? l?u trên trình duy?t web. D? li?u ???c thu th?p t? các cookie ???c dùng ?? ??c và phan bi?t l?a ch?n ?u tiên c?a ng??i dùng cá nhan bao g?m m? theo d?i c?a bên th? ba ?? theo d?i l??ng khách truy c?p ???c liên k?t t? qu?ng cáo tr?c tuy?n c?a trang web bên th? ba ??n trang web c?a chúng t?i
Và vi?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i. N?u t?t cookie, hành khách s? kh?ng có quy?n truy c?p vào các tính n?ng cá nhan ??nh ho?c tham gia vào t?t c? các ho?t ??ng trên trang web.
??a ch? Giao th?c Internet (??a ch? IP) là nh?n s? ???c gán cho t?ng thi?t b? k?t n?i v?i internet s? d?ng Giao th?c Internet ?? giao ti?p t? nhà cung c?p d?ch v?. Khi hành khách truy c?p trang web và các d?ch v? dành cho thi?t b? di ??ng c?a chúng t?i, chúng t?i thu th?p ??a ch? IP ng??i dùng và l?u th?ng tin này ?? giúp chúng t?i qu?n ly b?o m?t.
?
China Airlines s? d?ng cookie trên trang web c?a chúng t?i cho nh?ng m?c ?ích sau ?ay:
?
 1. M?c ?ích k? thu?t
  Cho phép trang web c?a China Airlines ho?t ??ng hi?u qu?, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n:
  a) Ki?m soát l?u l??ng truy c?p trang web ?? ??m b?o t?t c? ng??i dùng ??u có d?ch v? ?áng tin c?y và ?n ??nh nh? nhau;
  b) H?n ch? l?u l??ng c?a các khu v?c quan tr?ng trên trang và duy trì m?c ?? ho?t ??ng c?a trang.

 2. D? s? d?ng
  Cookie cho phép ng??i dùng duy?t tìm web d? dàng h?n, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch?:
  a) Ghi nh? ng?n ng? và qu?c gia ?? ch?n và cung c?p n?i dung phù h?p;
  b) Theo d?i m? s? h?i viên th??ng xuyên bay c?a ch??ng trình Dynasty Flyer ?? l?u vào các ch??ng trình khuy?n m?i.
  c) Khi ??t vé cho chuy?n bay, cung c?p san bay kh?i hành phù h?p nh?t theo v? trí ?i?m ??n.

 3. Theo d?i và ti?p th?
  S? d?ng d? li?u (cookie) ?? thu th?p s? li?u th?ng kê phù h?p v? các ho?t ??ng duy?t tìm và kinh doanh trên trang web c?a chúng t?i, ??ng th?i cung c?p cho ng??i dùng th?ng tin thích h?p h?n, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n:
  a) Thu th?p d? li?u v? s? hài lòng d?ch v? th?ng qua các b?ng cau h?i; và
  b) Hi?u cách ?i?u h??ng c?a ng??i dùng trong trang web c?a chúng t?i và các ph??ng th?c giao d?ch ?? c?i thi?n tính kh? d?ng.
  c) Cho phép trang web c?a c?ng ty cung c?p các phiên b?n khác nhau c?a các trang web ?? ph?c v? cho m?c ?ích ti?p th?;
  d) Cho phép các bên th? ba cung c?p qu?ng cáo thích h?p và theo d?i m?c ?? hi?u qu? c?a qu?ng cáo.
  e) Trình bày th?ng tin s?n ph?m liên quan d?a trên hành vi duy?t tìm c?a ng??i dùng trên trang web và các trang c? th? c?a chúng t?i.

Liên k?t ??n các trang web khác

Trang web c?a chúng t?i có ch?a liên k?t ??n các trang web khác ???c v?n hành theo các ?i?u kho?n khác nhau v? quy?n riêng t?. Khi ng??i dùng r?i kh?i trang web c?a chúng t?i và truy c?p các trang web khác, xin c?n tr?ng và ??c k? các ?i?u kho?n v? quy?n riêng t? c?a các trang web ?ó. Chúng t?i kh?ng có quy?n ki?m soát c?ng nh? kh?ng ??a ra ??m b?o ??i v?i th?ng tin g?i ??n nh?ng trang web này.

G?i email

Chúng t?i thu th?p tài kho?n email c?a ng??i dùng theo ?i?u kho?n Thu th?p th?ng tin khách hàng. ?? cung c?p thêm nhi?u d?ch v? ho?c ?u ??i gi?m giá, chúng t?i s? g?i cho ng??i dùng email có ch?a các n?i dung liên quan nói trên và cho bi?t r?ng chúng t?i là ??n v? g?i trong email.

Thay ??i Quy ??nh v? quy?n riêng t?/b?o m?t

Chúng t?i có th? s?a ??i Quy ??nh v? quy?n riêng t?/b?o m?t này mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Trang web s? hi?n th? n?i dung m?i nh?t. N?u có s? thay ??i l?n v? vi?c s? d?ng th?ng tin khách hàng, chúng t?i s? th?ng báo và ??ng t?i nh?ng thay ??i ?ó trên trang web ?? ng??i dùng có th? bi?t ???c nh?ng v?n ?? liên quan. Chúng t?i ?? áp d?ng các bi?n pháp qu?n ly thích h?p nh?m duy trì tính chính xác c?a th?ng tin ?? thu th?p, ng?n ch?n ??ng nh?p trái phép và ??m b?o s? d?ng th?ng tin ?úng cách. Khi ng??i dùng cung c?p th?ng tin nh?y c?m nh? chi ti?t th? tín d?ng, th?ng tin s? t? ??ng ???c chuy?n ??i thành các ky hi?u tr??c khi t?i lên Internet.

Khách hàng t? b?o v?

Vui lòng b?o v? an toàn th?ng tin cá nhan và kh?ng nên cung c?p b?t k? th?ng tin cá nhan nào cho ng??i khác. Kh?ng nên quên ??ng xu?t sau khi hoàn t?t giao d?ch ??t vé tr?c tuy?n, mua hàng và thay ??i th?ng tin liên h? c?a h?i viên, v.v. N?u dùng chung máy tính v?i ng??i khác ho?c s? d?ng máy tính c?ng c?ng, vui lòng ?óng c?a s? trình duy?t ?? b?o v? th?ng tin cá nhan kh?ng b? thu th?p và s? d?ng trái phép. ?? b?o v? quy?n tiêu dùng, vui lòng mua vé chuy?n bay qu?c t? th?ng qua kênh bán hàng th?ng th??ng c?a chúng t?i, ch?ng h?n nh? trang web China Airlines, v?n phòng kinh doanh China Airlines, D?ch v? du l?ch YesTrip và các d?ch v? du l?ch khác.

Tòa án và lu?t ?i?u ch?nh

B?t c? tranh ch?p nào phát sinh do ho?c liên quan ??n trang web này s? ???c ?i?u ch?nh và di?n gi?i theo lu?t pháp Trung Hoa Dan Qu?c và s? ???c Tòa án qu?n ?ài B?c c?a ?ài Loan phan x?; tòa án này c?ng là tòa án c?p s? th?m.
*Vui lòng liên h? v?i Cán b? b?o v? d? li?u (DPO) n?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? Tuyên b? b?o m?t và Chính sách quy?n riêng t? c?a chúng t?i. Email: dpo@china-airlines.com
杏彩_杏彩平台_杏彩注册_杏彩代理